Saturday, 25 August 2012

Implikasi Teori Perkembangan Dan Pertumbuhan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Pengetahuan mengenai teori perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak akan memberi banyak faedah terutamanya kepada ibu bapa dan guru untuk membuat keputusan mengenai pembelajaran yang perlu ditegaskan. 

Teori perkembangan dan pertumbuhan memberi banyak implikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru seharusnya sensitif dengan perbezaan individu yang wujud dalam kalangan murid-murid. Secara umumnya, guru akan menyediakan objektif, isi pelajaran, bahan dan aktiviti yang sesuai dengan tahap perkembangan dan pertumbuhan murid-mirid bagi tujuan menarik minat mereka di samping persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. Guru boleh merancang aktiviti berkumpulan untuk membantu perkembangan murid. Aktiviti pembelajaran koperatif dan kolaboratif dapat mambantu tumbesaran dan perkembangan yang berlaianan. 

Selain itu, penyediaan bahan bantu mengajar yang sesuai dan pelbagai dapat membentuk konsep yang tepat serta dapat menarik minat murid-murid. Ini dapat menjana perkebangan kognitif dalam kalangan murid-murid. 

Mengetahui seseorang murid mengalami sesuatu peringkat tugasan pada zamannya, guru akan memahami kelakuan murid dan membantu membina persekitaran pembelajaran yang akan menolong murid tersebut menguasai ciri-ciri perkembangan dalam peringkat tugasan itu. Isi pelajaran disusun supaya mudah difahami. Guru akan menyediakan pelajaran bermula daripada senang kepada yang lebih susah, umum kepada khusus dan konkrit kepada abstrak serta memberikan tugasan yang sesuai dengan tahap pencapaian murid. 

Implikasi pada sudut perkembangan jasmani membolehkan guru menguruskan pengajaran dan permainan serta kerja amali mengikut perkembangan fizikal murid-murid. Guru akan menyediakan aktiviti yang sesuai dengan kematangan murid-murid. Contohnya, guru menyediakan aktiviti senaman yang sesuai, bermakna dan lebih menyeronokkan. 

Dari segi perkembangan emosi dan rohani pula, guru dapat memupuk emosi yang sihat sesuai dengan peringkat perkembangan dan keperluan murid. Guru dapat mengawal atau mencegah tingkah laku yang negatif atau emosi yang tidak diingini. Guru akan bersifat lebih penyayang dan membantu murid-murid mengawal emosi dalam situasi-situasi tertentu. Guru yang memahami peringkat perkembangan emosi murid-murid dan membimbing mereka menghadapi atau menyelesaikan masalah dengan cara yang betul. 

Manakala dari sudut perkembangan sosial, guru akan menggunakan pelbagai strategi pengajaran untuk menggalakkan interaksi dan sosialisasi. Aktiviti projek, perbincangan, permainan secara kumpulan akan merangsang perkembangan sosial murid-murid. Guru boleh mengaturkan aktiviti berkumpulan supaya murid dapat berkerjasama menyelesaikan masalah pembelajaran bersama-sama. 

No comments:

Post a Comment